عاشقان بدون این که بفهمند از لذت جاودانگی بهره می برند

(کرستین بوبن)

اگر این قدر دوست دارم برایت بنویسم برای شنیدن پچ پچه ان درون خودم است. در یک جمله درون چین خوردگی های سکوت

(کرستین بوبن)

وقتی عشق فرمان می دهد محال سر تسلیم فرود می اورد

(دکتر شریعتی)

لحظه سرایش اتاق مقدسی است که هیچ چشم و زبان و گوش غیر به انجا راه نمی یابد.این لحظه ناب سهم شاعر  از تمام نعمتهای دنیاست که به او داده شده و این رسم تا ابدیت زیستن باقی خواهد ماند.

(هیوا مسیح)


ادامه مطلب ...